مطالبی که برچسب اصالت دارند
img
۱۳ مرداد ۱۳۹۲

اصالت، از صفات مثبت و مطلوب فرهنگ ایرانی است. صفتی که بسیار مورد توجه افراد در انتخاب دوست و همراه است. اما معنی و مفهوم اصلی این صفت چیست؟ چه مجموعه صفاتی را باید در خود جستجو کنیم که بدانیم از شخصیتی اصیل برخورداریم؟ بسیاری از افراد داشتن یک شخصیت اصیل را به خانواده و غریزه افراد نسبت […]

ادامه مطلب »